A II. Világháború ( képek,információk,hadműveletek,videók,stb)
A II. Világháború ( képek,információk,hadműveletek,videók,stb)
II. Világháború
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kapcsolatok
 
Szerkesztői menü (nem elérhető)
 
!FIGYELMEZTETÉS!

Figyelem!

A szerkesztő a zenékért,képekért,
információkért, vidókért való durvaság esetleges hiteletelenségért, a múlt
kétségbe vonásáért  
felelősséget nem válall!!! A honlap nem támogat semmilyen politikai eszmét!!

Az estleges önkényuralmi jelképek előfordulása a történelmi hűséget szolgálja!

 

 
Magyarország
 
2.magyar hadsereg emlékére

A 2. magyar hadsereg (1942–1943)

Az 1. páncéloshadosztály alakulatai. Esztergomtábor, 1942 

Az 1. páncéloshadosztály alakulatai.
Esztergomtábor, 1942

 

Gépkocsizó gyalogság a doni harctéren, 1942

Gépkocsizó gyalogság a doni harctéren, 1942

 

Repülőtisztek a keleti fronton. Balról az első Horthy István kormányzóhelyettes

Repülőtisztek a keleti fronton. Balról az
első Horthy István kormányzóhelyettes
 
Szótár
 
 
 
 
 
E-mail a szerkesztőnek

 
Magyarország időjárása
Magyarország időjárása
A részletekért klikk a képre.
 
Köszönet

VIDEA

A videók vetítésért köszönet a VIDEA-nak!

 
Bejelentő vonal

 
Alakulatok
Alakulatok : Légiszallítású hadosztályok

Légiszallítású hadosztályok

Ez a cikk az  amerikai ejtőernyős hadviselés kialakulásáról szól.


 

Az ejtőernyős csapatok alkalmazásának gondolata William Mitchell katonai teoretikusnak köszönhetően már igen korán megjelent az amerikai katonai gondolkodásban. William Mitchell 1879-ben szüle-tett, diplomata szülei európai tartózkodása alatt, a francia Nice-ben. Egyetemi tanulmányait követően 1898-ban önkéntesnek állt egy gya-logezredhez Wisconsinban. A spanyol-amerikai háborúban hadnagyként szolgált. 1901-ben az akkor új csapatnemnek számító híradó alakulatokhoz került, ahol megismerkedhetett a vezetékes majd később a vezeték nélküli hírközlés, a fényképezés illetve a gázballonokkal végzett légi felderítés feladataival és technikai eszközeivel. A több nyelven beszélő fiatal tisztet 1903-ban századossá léptették elő, majd 1907-ben kezdte meg tanulmányait a vezérkari iskolán, amelyet 1909-ben fejezett be.
A ballonos megfigyelések felváltására az Egyesült Államok had-erejénél 1911-ben kezdték meg az első repülőgépek rendszeresítését, így Mitchell századost ebben az évben repülőgép-vezetői tanfolyamra vezényelték. A következő évben kezdte meg tevékenységét a vezérkar-nál, mint annak legfiatalabb tagja. 1915-ben megbízták a híradó csapatok repülő részlegének szervezésével, egyúttal őrnaggyá léptették elő. Az Egyesült Államok európai háborús szerepvállalása kapcsán Mitchell számos repülő-parancsnoki beosztást töltött be a francia fronton. 1917-re ő volt az amerikai expedíciós haderő repülő csapatai-nak parancsnoka. A jelentős számú nagy kapacitású bombázó repülő-gép állományra támaszkodva stratégiai bombatámadásokat is vezetett. A csapatok szállítására is alkalmas bombázók birtokában, illetve az ej-tőernyő megjelenését követően Mitchell – a világon először  javasolta az ejtőernyős alakulatok felállítását, illetve a Metz térségében zajló hadműveletek folyamán kidolgozta és előkészítette egy hadosztály szintű légi szállítású deszant bevetését a német vonalak mögött. A műveletre végül nem került sor, mivel az események túlhaladták azt. Mitchell a légideszant bevetésében látta az I. világháború állásharcai-nak megoldását. A légideszantot az ellenséges védelmi vonal mögött, a saját erők támadásának irányában vetették volna be. Az ilyen módon két irányból támadás alá került védelmet sokkal könnyebb lett volna át-törni.

 
(Amerikai 101-es ejtőernyősöknek készült emlék tábla 1944-es (Karácsonyi) helytállásáért)


A háború után – immár tábornokként – jelentős erőfeszítéseket tett az önálló légierő megteremtése érdekében. Számos, a haditengerészeti légierővel kapcsolatos kísérletet vezetett, melyek folyamán bebizonyí-totta a páncélozott csatahajók légierő általi sebezhetőségét. 1924-ben – felhívva a figyelmet az új szállító repülőgép típusok egyre inkább fi-gyelemre méltó technikai paramétereire – széles körű kampányba kezdett a légierő légi szállítási képességének megteremtése érdeké-ben . Egy évvel később egy texasi gyakorlaton bemutatta az amerikai tábornokoknak az ejtőernyősök támadását. Habár a gyakorlaton egy gépágyút is ledobtak a kísérleti ejtőernyős csapatok, a konzervatív gon-dolkodású tábornokokat nem sikerült meggyőznie igazáról. 1925-ben az immár túl sok területen forradalmi változást sürgető, ezáltal érdek-csoportokat sértő Mitchell vezérőrnagyot egy bírósági tárgyalás kere-tében feletteseivel szembeni kritikus véleményformálásáért meghur-colták, így távoznia kellett a haderőből. A tábornok a polgári életben is a repülés ügyével foglalkozott, emellett számos publikációt jelentetett meg a katonai repüléssel és a korszerű hadviseléssel kapcsolatos újsze-rű elképzeléseiről.

 Így továbbra is hatást gyakorolt a katonai vezetők gondolkodására. Egy 1931-es és egy 1933-as hadgyakorlaton – feltehe-tően Mitchell jelentős szerepvállalásával – már nagyobb mennyiségű tüzérségi eszköz ejtőernyős deszantolásával is kísérleteztek. Ezek a kezdeményezések végül mégis folytatás nélkül maradtak. Mitchell a légideszant alakulatok felállításával és alkalmazásával kapcsolatos el-képzeléseit összekötötte az önálló légierő létrehozásának gondolatával, és síkra szállt egy stratégiai bombázólégierő felállítása, illetve a hadi-tengerészeti légierő létrehozása mellett. Eredményt azonban nem ért el egyik elképzelésével sem. Munkássága – kudarcai ellenére - mégis kiemelkedő az amerikai légideszant csapatok létrehozása területén. Egy-részt felismerte és kinyilvánította, hogy „a légierők, a légi úton szállított és ejtőernyős csapatok rendkívül jelentős szerepet fognak játszani egy második világháborúban” , másrészt a nagy ellenállás ellenére is megtette az első fontos lépéseket a korszerű légierő és a légideszant csapatok megteremtése érdekében. Mivel az általa javasolt változtatá-sok mindegyike helytállónak bizonyult és egytől-egyig megvalósításra került a világháború folyamán, halála után közel egy évtizeddel, „a katonai repülés területén tett kivételes szolgálataiért” a Kongresszusi Érem a Becsületért kitüntetést adományozták részére.
Mitchell gondolatai a harmincas években még túl korainak bizo-nyultak hazájában. Az 1933-as hadgyakorlat kísérleti ugrásai után hosszú szünet következett az amerikai légideszant csapatok fejlődésében. A szovjet és a német szervezet-fejlesztések hatására 1939-ben felállítás-ra került egy ejtőernyősszázad, és megkezdte működését egy kísérleti törzs, amely elméleti szinten vizsgálta a légideszant harcászat lehetőségeit.

Az ejtőernyős csapatok fejlesztésével kapcsolatos bizonytalanko-dás egészen 1941. májusáig tartott az Egyesült Államokban, amikor a német légideszant-alakulatok néhány nap alatt elfoglalták Kréta szige-tét. Ekkor – brit szövetségesükkel egyetértésben – a légideszant csapa-tok dinamikus fejlesztésébe kezdtek. A második világháború folyamán már nem voltak képesek elérni a német légideszant-alakulatok technikai színvonalát, azonban jóval meghaladták a szovjet, vagy más országok által elért szintet, és különféle hadszíntereken jelentős sikereket értek el ezekkel az alakulatokkal. Az új fegyvernem jól illeszkedett a haditen-gerészeti nagyhatalom hadviselésébe, mivel ezeket az erőket a partra-szállási hadműveletek támogatása céljából szinte minden alkalommal bevetették. Hasznosnak bizonyultak a légideszantok a dzsungellel fedett területeken lefolytatott hadműveletek során is.

 

 Mivel az Egyesült Álla-mok haditengerészeti tevékenységének döntő többsége az elsődleges érdekeltségi zónának tekinthető csendes-óceáni hadszíntéren zajlott, így a légideszantokat is gyakran vetették be ezen a jellemzően dzsun-gellel borított területen. A hadszíntér földrajzi viszonyait figyelembe véve 1941-től 1943-ig az Egyesült Államok hadereje kialakított egy légideszant harceljárást, amely lényegében az ejtőernyős-lövész és ej-tőernyős-tüzér egységekkel megerősített légideszant-műszaki alakula-tokra és az ezek által épített és biztosított tábori repülőtérre nagy tö-megben deszantolt légi szállítású gyalogságra épült. Az eljárás aránya-it tekintve néhány zászlóalj erejű ejtőernyős erő és hadosztály szintű lé-gi szállítású lövész alakulat együttes alkalmazását célozta meg. A mód-szer – a tábori repülőterek kiépítésére kifejlesztett korszerű eljárásnak köszönhetően – lehetővé tette az amerikai légierő által rendszeresített, polgári repülés típusaival egyező, speciális katonai képességekkel nem rendelkező, nagyméretű szállítórepülőgép-flotta alkalmazását. Ezt a módszert alkalmazták a csendes-óceáni térségben a hadműveleti szintű légideszant műveleteknél, a kisebb szigeteken végrehajtott partraszál-lásoknál pedig zászlóalj szintű ejtőernyős deszantokra támaszkodtak. A kevés számú ejtőernyős és jelentős mennyiségű légi szállítású gyalog-ság bevetésére építő harceljárás több esetben sikerrel vizsgázott a csen-des-óceáni hadszíntéren, hiszen eredetileg is annak a térségnek a viszo-nyaira dolgozták ki. Ennek függvényében 1943-ig nem is hoztak létre zászlóalj szint feletti ejtőernyős egységeket. 1942 végén azonban úgy alakult a katonapolitikai helyzet, hogy az USA egyértelmű, egyre fo-kozódó mértékű katonai szerepvállalásra kényszerült az európai had-színtéren. A csendes-óceáni hadszíntéren bevált kombinált harceljárás természetesen kevésbé elégítette ki a kontinentális, mérsékelt égövi kö-rülmények között végrehajtani kívánt európai légideszant műveletek igényeit. 1943-tól ezért fordulat állt be az alkalmazott amerikai légi-deszant harceljárában, és – főként brit mintára – megkezdték néhány, szándékaik szerint nagyobb számú vitorlázógépes egységet tartalmazó légideszan magasabbegység felállítását. Az amerikai légideszant csa-patokat – az újonnan felállított magasabb egységeket is – a háború egész időtartama alatt mégis inkább a könnyű ejtőernyős alakulatok túl-súlya jellemezte. A korszerű ejtőernyővel dobható felszereléssel és fegyverzettel jól ellátott, korszerű repülőgépeken nagy tömegben szállí-tott amerikai légideszant-alakulatok összességében eredményesen harcolták végig a háborút.
 

 
Utolsó frissítés

 ideje: 2011. feb. 08.

menü II. Világháború
almenü Hírek/Cikkek
tárgy Láthatatlan tank

Következő frissítés várható tárgya:
???

 
Világóra
 
Kedvencekhez!
Rakj a kedvencekhez!
 
Szövetségesek
 
Tengelyhatalmak
 
Dokumentumok
 
Naptár
2021. Augusztus
HKSCPSV
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Előre katonák!
Indulás: 2006-11-23
 
Most
látogató olvassa a lapot
 
Linkek
 
Háborús linkek
 
Google
Google
 
HÍREK
 
Spammelők ellen!

Ha szeretnél te is csatlakozni, kattints az ikonra

 
Egy szív egy akarat!

 
G-mail
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Nem lopsz!

 

 

 
 

A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie! Kattints és tedd meg Te is! Szeretettel várok mindenkit!    *****    Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?